388000 119000

کاپشن، پالتو و بارانی

نوع نمایش :
261 کالا
مدل وینا کد 76171 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل وینا کد 76171

جنس پارچه: میکرو میله ای
سایز بندی: 40 تا 50
قد کاپشن: 90
قد آستین بلند
2 عدد جیب
آستر دار
پشم شیشه دار
کمر گت
سر آستین کش
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
کلاه خزدار - جدا می شود
348000
مدل وینا کد 76149 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل وینا کد 76149

جنس پارچه: میکرو میله ای
سایز بندی: 40 تا 50
قد کاپشن: 90
قد آستین بلند
2 عدد جیب
آستر دار
پشم شیشه دار
کمر گت
سر آستین کش
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
کلاه خزدار - جدا می شود
348000
مدل وینا کد 76103 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل وینا کد 76103

جنس پارچه: میکرو میله ای
سایز بندی: 40 تا 50
قد کاپشن: 90
قد آستین بلند
2 عدد جیب
آستر دار
پشم شیشه دار
کمر گت
سر آستین کش
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
کلاه خزدار - جدا می شود
348000
مدل وینا کد 76101 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل وینا کد 76101

جنس پارچه: میکرو میله ای
سایز بندی: 40 تا 50
قد کاپشن: 90
قد آستین بلند
2 عدد جیب
آستر دار
پشم شیشه دار
کمر گت
سر آستین کش
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
کلاه خزدار - جدا می شود
348000
مدل وینا کد 76116 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل وینا کد 76116

جنس پارچه: میکرو میله ای
سایز بندی: 40 تا 50
قد کاپشن: 90
قد آستین بلند
2 عدد جیب
آستر دار
پشم شیشه دار
کمر گت
سر آستین کش
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
کلاه خزدار - جدا می شود
348000
مدل وینا کد 76133 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل وینا کد 76133

جنس پارچه: میکرو میله ای
سایز بندی: 40 تا 50
قد کاپشن: 90
قد آستین بلند
2 عدد جیب
آستر دار
پشم شیشه دار
کمر گت
سر آستین کش
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
کلاه خزدار - جدا می شود
348000
مدل چشمه کد 75910 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل چشمه کد 75910

جنس پارچه: کتان کج راه
آستر دار
پشم شیشه دار
سر آستین پاگون دار
کمرگت
2 عدد جیب
قد آستین بلند
پشت بلند
کلاه دار - کلاه جدا می شود
کلاه گت می شود
قد جلو کاپشن: 93 سانتی متر
قد پشت کاپشن: 103 سانتی متر
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
388000
مدل چشمه کد 75901 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل چشمه کد 75901

جنس پارچه: کتان کج راه
آستر دار
پشم شیشه دار
سر آستین پاگون دار
کمرگت
2 عدد جیب
قد آستین بلند
پشت بلند
کلاه دار - کلاه جدا می شود
کلاه گت می شود
قد جلو کاپشن: 93 سانتی متر
قد پشت کاپشن: 103 سانتی متر
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
388000
مدل چشمه کد 75916 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل چشمه کد 75916

جنس پارچه: کتان کج راه
آستر دار
پشم شیشه دار
سر آستین پاگون دار
کمرگت
2 عدد جیب
قد آستین بلند
پشت بلند
کلاه دار - کلاه جدا می شود
کلاه گت می شود
قد جلو کاپشن: 93 سانتی متر
قد پشت کاپشن: 103 سانتی متر
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
388000
مدل چشمه کد 75913 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل چشمه کد 75913

جنس پارچه: کتان کج راه
آستر دار
پشم شیشه دار
سر آستین پاگون دار
کمرگت
2 عدد جیب
قد آستین بلند
پشت بلند
کلاه دار - کلاه جدا می شود
کلاه گت می شود
قد جلو کاپشن: 93 سانتی متر
قد پشت کاپشن: 103 سانتی متر
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
388000
مدل چشمه کد 75976 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل چشمه کد 75976

جنس پارچه: کتان کج راه
آستر دار
پشم شیشه دار
سر آستین پاگون دار
کمرگت
2 عدد جیب
قد آستین بلند
پشت بلند
کلاه دار - کلاه جدا می شود
کلاه گت می شود
قد جلو کاپشن: 93 سانتی متر
قد پشت کاپشن: 103 سانتی متر
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
388000
مدل چشمه کد 75926 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل چشمه کد 75926

جنس پارچه: کتان کج راه
آستر دار
پشم شیشه دار
سر آستین پاگون دار
کمرگت
2 عدد جیب
قد آستین بلند
پشت بلند
کلاه دار - کلاه جدا می شود
کلاه گت می شود
قد جلو کاپشن: 93 سانتی متر
قد پشت کاپشن: 103 سانتی متر
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
388000
مدل چشمه کد 75905 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل چشمه کد 75905

جنس پارچه: کتان کج راه
آستر دار
پشم شیشه دار
سر آستین پاگون دار
کمرگت
2 عدد جیب
قد آستین بلند
پشت بلند
کلاه دار - کلاه جدا می شود
کلاه گت می شود
قد جلو کاپشن: 93 سانتی متر
قد پشت کاپشن: 103 سانتی متر
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
388000
مدل شادیا کد 76047 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شادیا کد 76047

جنس پارچه: مموری
سایز بندی: 36 تا 42
قد کاپشن: 78 سانتی متر
قد آستین: بلند
2 عدد جیب
کمر گت
پشت کار بند ضربدری
سر آستین کش
پشم شیشه دار
آستر دار
کلاه دار- کلاه جدا می شود
کلاه خزدار نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
224000
مدل شادیا کد 76004 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شادیا کد 76004

جنس پارچه: مموری
سایز بندی: 36 تا 42
قد کاپشن: 78 سانتی متر
قد آستین: بلند
2 عدد جیب
کمر گت
پشت کار بند ضربدری
سر آستین کش
پشم شیشه دار
آستر دار
کلاه دار- کلاه جدا می شود
کلاه خزدار نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
224000
مدل شادیا کد 76002 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شادیا کد 76002

جنس پارچه: مموری
سایز بندی: 36 تا 42
قد کاپشن: 78 سانتی متر
قد آستین: بلند
2 عدد جیب
کمر گت
پشت کار بند ضربدری
سر آستین کش
پشم شیشه دار
آستر دار
کلاه دار- کلاه جدا می شود
کلاه خزدار نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
224000
مدل شادیا کد 76049 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شادیا کد 76049

جنس پارچه: میکرو میله ای
سایز بندی: 36 تا 42
قد کاپشن: 78 سانتی متر
قد آستین: بلند
2 عدد جیب
کمر گت
پشت کار بند ضربدری
سر آستین کش
پشم شیشه دار
آستر دار
کلاه دار- کلاه جدا می شود
کلاه خزدار نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
224000
مدل شادیا کد 76022 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شادیا کد 76022

جنس پارچه: مموری
سایز بندی: 36 تا 42
قد کاپشن: 78 سانتی متر
قد آستین: بلند
2 عدد جیب
کمر گت
پشت کار بند ضربدری
سر آستین کش
پشم شیشه دار
آستر دار
کلاه دار- کلاه جدا می شود
کلاه خزدار
224000
مدل اهورا کد 72320 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل اهورا کد 72320

جنس پارچه: مموری
قد کاپشن: 81 سانتی متر
قد آستین: بلند
سایزبندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 38 تا 42
سایز 2 مناسب 44 تا 48
کاپشن دو رو میباشد
کمرگت
کلاه دار
سر آستین کش
2عدد جیب پاکتی
نوع بسته شدن: دکمه
229000
مدل اهورا کد 72341 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل اهورا کد 72341

جنس پارچه: مموری
قد کاپشن: 81 سانتی متر
قد آستین: بلند
سایزبندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 38 تا 42
سایز 2 مناسب 44 تا 48
کاپشن دو رو میباشد
کمرگت
کلاه دار
سر آستین کش
2عدد جیب پاکتی
نوع بسته شدن: دکمه
229000
مدل اهورا کد 72308 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل اهورا کد 72308

جنس پارچه: مموری
قد کاپشن: 81 سانتی متر
قد آستین: بلند
سایزبندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 38 تا 42
سایز 2 مناسب 44 تا 48
کاپشن دو رو میباشد
کمرگت
کلاه دار
سر آستین کش
2عدد جیب پاکتی
نوع بسته شدن: دکمه
229000
مدل اهورا کد 72321 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل اهورا کد 72321

جنس پارچه: مموری
قد کاپشن: 81 سانتی متر
قد آستین: بلند
سایزبندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 38 تا 42
سایز 2 مناسب 44 تا 48
کاپشن دو رو میباشد
کمرگت
کلاه دار
سر آستین کش
2عدد جیب پاکتی
نوع بسته شدن: دکمه
229000
مدل اهورا کد 72340 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل اهورا کد 72340

جنس پارچه: مموری
قد کاپشن: 81 سانتی متر
قد آستین: بلند
سایزبندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 38 تا 42
سایز 2 مناسب 44 تا 48
کاپشن دو رو میباشد
کمرگت
کلاه دار
سر آستین کش
2عدد جیب پاکتی
نوع بسته شدن: دکمه
229000
مدل چیتا کد 75671 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل چیتا کد 75671

جنس پارچه: میکرو میله ای
فری سایز مناسب 36 تا 44
کمر گت
سر شانه پاگون دار
آستین پیلی
قد کاپشن: 75 سانتی متر
سر آستین کش
4عدد جیب
نوع بسته شدن: زیپ و دکمه
199000
loading

در حال بازیابی ...